WYPOŻYCZALNIA QUADÓW LIPNO


Quady Lipno - REGULAMIN szczegółowy

Zapraszamy
CENNIK
Oferta
REGULAMIN szczegółowy
Dodatkowe usługi - cennik
GALERIA
SKLEP INTERNETOWY odzież enduro-cross-quad
F A J E R W E R K I - sklep
F a j e r w e r k i - P O K A Z Y
Dojazd - lokalizacja


Szerokość geograficzna: 52.845284 | Długość geograficzna: 19.170209

 
REGULAMIN  SZCZEGÓŁOWY

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE


1. Regulamin określa ogólne warunki najmu Quada oraz akcesoriów będących przedmiotem umów zawieranych przez wypożyczalnię PHU Paweł Ligman zwanej dalej Wypożyczalnią.
a. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, ze umowa stanowi inaczej.
2. Terminem Quad w niniejszym regulaminie oznaczamy Quad wraz ze wszystkimi akcesoriami wymienionymi w umowie najmu.
3. Najemca Quada zwany jest dalej Klientem.
4. Klientem może zostać osoba, która ukończyła 20 lat, posiada ważny dowód osobisty lub paszport oraz od co najmniej roku posiada ważne prawo jazdy kategorii B lub B1

§2. REZERWACJA


6. Wypożyczalnia przyjmuje rezerwację złożoną za pośrednictwem serwisu internetowego, faksem lub telefonicznie.
7. Rezerwacje gwarantowane przedpłatą są realizowane w pierwszej kolejności.
8. Rezerwacje wstępne są realizowane w drugiej kolejności.
9. Potwierdzenie rezerwacji nie wiąże stron umową najmu i Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy wynajmu w przypadku:
a. Nie przedstawienia w chwili wynajmu ważnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii i dokumentu tożsamości (paszportu lub dowodu osobistego)
b. Braku gotówki w przypadku dodatkowych kosztów wynajmu.
c. Podejrzeniu znajdowania się klienta pod wpływem alkoholu lub innych, podobnie działających środków
d. Nie udostępnienia danych wymaganych przez Wypożyczalnię
e. Nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
10. Skasowanie rezerwacji powinno odbyć się nie później niż 30 min przed planowanym odbiorem pojazdu.
11. W przypadku rezerwacji gwarantowanych (  p.8 ), niestawienie się po odbiór quada skutkuje zatrzymaniem przedpłaty na poczet kary umownej.
12. W przypadku rezerwacji wstępnych Wypożyczalnia informuje klienta o skasowaniu jego rezerwacji w momencie przyjęcia rezerwacji gwarantowanej.

§3. OPŁATY


13. Opłata za wynajem pobierana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu rezerwacji.
14. Klient zgadza się na obciążenie go sumą kosztów wynikających z realizacji umowy:
a. stawką wynajmu
b. opłatą za brakujące paliwo (ponad normę)
c. udziałem własnym w przypadku szkody lub kradzieży lub karami umownymi
d. opłatą za dodatkowe usługi (odbiór z innego miasta e. t. c.)
e. opłatą z wynajem dodatkowego wyposażenia (dodatkowy kask, rękawice  e. t. c.)
15. W przypadku przedłużenia umowy, Klient zgadza się na obciążenie go opłatą za dodatkowe godziny według stawki obowiązującej w dniu rezerwacji.
16. Opłata za wynajem naliczana jest za 1 godzinę. Opóźnienie w zwrocie Quada o więcej niż 5 min ponad termin wynikający z umowy powoduje naliczenie opłaty za kolejną godzinę najmu.

§4. WYDANIE QUADA


17. W chwili wynajmu Quada Klient ma obowiązek przedłożyć do wglądu:
a. Ważny dowód osobisty lub paszport,
b. ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii z terminem ważności do końca planowanego najmu.
c. dokonać wpłaty kwoty gwarancji zabezpieczenia innych kosztów wynajmu w wysokości uzgodnionej z Wypożyczalnią.
18. Quad może być kierowany jedynie przez osobę wymieniona w umowie najmu jako Kierowca lub Dodatkowy kierowca.
19. Wynajęty Quad nie może zostać odstąpiony innej osobie do używania lub podnajęty bez zgody Wynajmującego.
20. Wydanie Quada odbywa się w miejscu uzgodnionym pomiędzy Klientem a Wypożyczalnią.
21. Przy wydaniu Quada strony umowy zobowiązane są do przeprowadzenia oględzin stanu technicznego i wizualnego pojazdu i udokumentowania ewentualnych uwag w Karcie Uszkodzeń Pojazdu.
22. W przypadku niedostępności zarezerwowanego Quada, Wypożyczalnia ma prawo do jego zastąpienia. Wypożyczalnia dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Klientowi Quad o podobnym lub wyższym standardzie. Jeżeli Quad zastępczy ma niższy standard niż Quad zarezerwowany, wysokość opłat ulega odpowiedniemu obniżeniu.

 

§5. ZWROT QUADA


23. Klient zobowiązany jest do zwrotu Quada z   ilością paliwa  jaka została. Paliwo zostanie uzupełnione przy odbiorze przez Wypożyczalnię. Zużycie musi się mieścić wg normy na 100 km -  tj. ok. 6 l/100km,  za większy brak  Wypożyczalnia obciąży Klienta opłatą serwisową w kwocie 6 PLN za każdy brakujący litr paliwa.
24. Zwrot Quada następuje w miejscu uzgodnionym przez strony umowy.
25. Przy zwrocie Wynajmujący sprawdza stan techniczny Quada. W przypadku stwierdzenia uwag, co do stanu technicznego i wizualnego strony dokumentują ten fakt w Karcie Uszkodzeń Pojazdu. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów wszelkich ubytków stwierdzonych podczas zwrotu Quada. W przypadku odmowy podpisania Karty Uszkodzeń Pojazdu przez Klienta, Wypożyczalnia stwierdza ten fakt podpisując go jednostronnie.
26. Klient otrzymuje zwrot gwarancji pokrycia dodatkowych kosztów pomniejszonej o wszelkie niezapłacone zobowiązania wobec Wynajmującego w ciągu 2 dni roboczych od dnia zwrotu Quada. Jeżeli zobowiązania przekraczają kwotę tej gwarancji, Klient zostanie obciążony różnicą (dodatkowa faktura).
27. Jeżeli uszkodzenie wymaga wyceny rzeczoznawcy, termin rozliczenia liczony jest od dnia jej dokonania.
28. W przypadku szkody spowodowanej przez innego użytkownika drogi Wypożyczalnia ma prawo do zatrzymania kwoty gwarancji   do czasu wydania orzeczenia o winie przez właściwy organ lub wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy.

§6. PRZEDŁUŻENIE OKRESU NAJMU


29. Zamiar przedłużenia okresu najmu Quada musi być zgłoszony przed upływem terminu zwrotu.
a. W szczególnych przypadkach wypożyczalnia może odmówić przedłużenia najmu lub zaproponować podmianę quada. W przypadku zamiany na quad tańszy zawarta będzie nowa umowa najmu.
30. W przypadku nie zwrócenia Quada w uzgodnionym terminie, Wypożyczalnia upoważniona jest do odbioru Quada od Klienta i obciążenia go kwotą 800 PLN tytułem kary umownej oraz pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru Quada.
31. W wypadku naliczenia kary umownej Wypożyczalnia ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli strata wynikła z niedopełnienia przez Klienta warunków umowy przewyższa wartość kary umownej.
32. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia umowy i nie zwrócenie Quada w ciągu 1 godz. od upływu terminu zwrotu traktowane jest jako zawłaszczenie Quada i zostanie zgłoszone organom ścigania.

§7. OBOWIAZKI    Klienta


33. Klient zobowiązany jest do eksploatacji wynajętego pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, jazdy zgodnie z zasadami Kodeksu Ruchu Drogowego oraz stosowania się do norm i nakazów obowiązujących na terytorium RP.

34. Zabrania się przekraczania dopuszczalnej ładowności pojazdu.
35. Zabrania się uczestniczenia w jakiejkolwiek formie rywalizacji sportowej ani w treningach przed taką rywalizacją.
36. W czasie użytkowania Klient zobowiązany jest do:
a. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrole ruchu drogowego: prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisę OC, egzemplarz umowy najmu, ew. zezwolenie na wypożyczanie.
b. Zabezpieczenia Quada przed kradzieżą poprzez założenie dostępnych blokad
c. Zapewnienia codziennej obsługi Quada na własny koszt, w szczególności, sprawdzenie stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych, sprawdzenie naciągu łańcucha
37. Klientowi nie wolno uzupełniać oleju silnikowego i płynu hamulcowego bez uprzedniego kontaktu z Wypożyczalnią. Koszty wynikłe z tego tytułu i poniesione przez klienta w trakcie trwania wynajmu zostaną rozliczone pod koniec trwania umowy najmu.
38. Klient jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia, jak również za szkodę wynikłą na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia Quada oraz utraty dokumentów. W przypadku zagubienia dokumentów, kluczyków, lub dodatkowych akcesoriów wymienionych w umowie, Klient zobowiązany jest ponieść koszty wyrobienia lub zakupu nowych dokumentów lub części.
39. Klient zobowiązany jest do udostępnienia Wypożyczalni Quada w celu wykonania przeglądu okresowego, w miejscu i czasie uzgodnionym z Wypożyczalnią. W razie udostępnienia Quada do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nie udostępnienia go w ogóle, Klient zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do pokrycia straty poniesionej przez to zaniedbanie (w tym utrata gwarancji na quada .
40. W przypadku niespełnienia w/w. obowiązków przez Klienta, Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym. W wypadku wypowiedzenia umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wynajmowany Quad.

§8. WYJAZD POZA GRANICE RP


41. Klient nie może przemieszczać wynajętego Quada przez granice RP .
 

§9. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU AWARII, KOLIZJI LUB KRADZIEŻY


42. Klient nie jest upoważniony do zlecania napraw, przeróbek i przeglądów wynajmowanego Quada. W razie awarii Quada w okresie najmu Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wypożyczalnię.
43. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia Quada w wyniku kolizji lub wypadku  drogowego, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji, uzyskania poświadczenia wynikłych strat na formularzu dołączonym do umowy najmu. Klient zobowiązany jest także do zgłoszenia kolizji lub wypadku drogowego Wypożyczalni niezwłocznie od momentu zajścia zdarzenia oraz postępowania według otrzymanych instrukcji. Klient ma obowiązek udzielania informacji i wyjaśnień na żądanie stosownych organów i władz administracyjnych.
44. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii Quada, chyba, że szkoda została wyrządzona przez Wypożyczalnię z winy  umyślnej.
45. W przypadku awarii Quada, za która odpowiedzialności nie ponosi Klient, Wynajmujący powinien w miarę możliwości zapewnić Klientowi Quad zastępczy o podobnym lub wyższym standardzie. Jeżeli Quad zastępczy ma niższy standard niz. Quad wynajęty, wysokość opłat za dalszy wynajem ulega odpowiedniemu obniżeniu.
46. Jeżeli Wypożyczalnia nie jest w stanie dostarczyć Quada zastępczego, zobowiązana jest do zwrotu kwoty pobranej za okres niesprawności pojazdu. Umowa najmu rozwiązuje się.
47. W przypadku awarii Quada, za którą odpowiedzialność ponosi Klient, Wypożyczalnia nie jest zobowiązana do zwrotu opłaconego czynszu za okres, kiedy Quad nie był zdatny do użytku w wyniku awarii.
48. Quad posiada ubezpieczenie OC i NW  wliczone w cenę wynajmu.

49. Klient odpowiada za:

a. Umyślne uszkodzenie pojazdu, uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub innych środków odurzających oraz bez ważnego prawa jazdy,
b. Uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości albo tez w razie dopuszczenia się naruszenia przepisów ruchu drogowego,
c. Szkody powstałej, gdy osobą kierującą nie była osoba wymieniona w umowie najmu jako Kierowca lub Dodatkowy Kierowca,
d. Kradzież Quada, kradzieży po której Klient nie zwrócił Wypożyczalni kluczyków lub dowodu rejestracyjnego

h. Szkód powstałych w okolicznościach innych niż zgłoszone Ubezpieczycielowi, u którego Wypożyczalnia ubezpieczyła Quada.

§10. POSTANOWIENIA KONCOWE


50. W sprawach nieuregulowanych umowa najmu i regulaminem maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
51. Wszelkie spory mogące powstać w związku z umową najmu podlegają prawu polskiemu i będą rozstrzygane przez sad właściwy dla Wynajmującego.
52. Regulamin jest integralną częścią umowy najmu i musi być przeczytany i zaakceptowany przez Klienta, co strona potwierdza własnoręcznym podpisem.
53. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 kwietnia 2010 r.
54. Na stronie internetowej znajduje się zawsze aktualna wersja regulaminu.


WYPOŻYCZALNIA QUADÓW

PHU Paweł Ligman 87-600 Lipno
ul. Łączna 28
tel. 693 683 729

FAJERWERKI - POKAZY PIROTECHNICZNE

PHU Paweł Ligman

87-600 Lipno
ul. Łączna 28
tel. 693 683 729

KONTAKT :

kom. 693 683 729
tel.: 54 2874514
e-mail: pawel.ligman_xl@wp.pl
gg 3560359

Dzisiaj stronę odwiedziło już 7 odwiedzający (18 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=

 tel. :    693 683 729